Έργο στο Υπ. Ανάπτυξης

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΒΑΣΩΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Η Βάσω Παπανδρέου ως Υπουργός Ανάπτυξης πήρε σημαντικές πρωτοβουλίες για τη ταχύτερη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, για τις επενδύσεις, για τη προστασία του καταναλωτή, επέβαλε ένα δικαιότερο σύστημα τιμολόγησης στη ΔΕΗ, έλαβε μέτρα για τη καταπολέμηση της αισχροκέρδειας, έδωσε λύση σε χρονίζοντα προβλήματα, όπως του σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας στο Κερατσίνι, τη μεταφορά των βυρσοδεψείων και έδωσε μάχη εναντίον της ανεξέλεγκτης λειτουργίας των καζίνο.

Πιο συγκεκριμένα οι τομείς ευθύνης της ως Υπουργού Ανάπτυξης ήταν:

 • Βιομηχανία
 • Εμπόριο
 • Έρευνα και Τεχνολογία
 • Ενέργεια
 • Τουρισμός

Η πολιτική που ακολούθησε στον τομέα της Βιομηχανίας, όπως εκφράσθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας είχε τις εξής κατευθύνσεις:

  • Ενίσχυση των Υποδομών με τη δημιουργία ολοκληρωμένου εθνικού πλαισίου ποιότητας προϊόντων, την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Βιομηχανικών Περιοχών και τη διαμόρφωση ανάλογου θεσμικού πλαισίου για τα Βιοτεχνικά Πάρκα, τη συμπλήρωση της επικοινωνιακής υποδομής (δίκτυα) και τη δημιουργία θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, τη στήριξη της εξαγωγικής προσπάθειας.

  • Προώθηση μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων πάνω από 5 δις δρχ.

  • Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων με στόχο την επίτευξη διεθνούς ανταγωνιστικότητας, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, την εισαγωγή οικολογικά φιλικών μεθόδων παραγωγής και προϊόντων και τη βελτίωση της ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων.

  • Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της λειτουργίας των κλαδικών ινστιτούτων, της προώθησης της εταιρικής συνεργασίας, της προώθησης της υπεργολαβίας και της δημιουργίας Μητρώου πιστοποιημένων συμβούλων.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη Βιομηχανία έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.810 εκατ. EURO και συνολικό ύψος δημόσιας δαπάνης 1.188,27 εκατ. EURO.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ στα τέλη του 1996 η απορρόφηση επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ανερχόταν στο 11,7%, στα τέλη του 1997 ανήρθε στο 30,8% για να ξεπεράσει στα τέλη του 1998 το 50%. Εώς σήμερα έχουν δαπανηθεί περίπου 450 δις δρχ. έναντι 262 δις δρχ. στα τέλη του περασμένου χρόνου. Αξίζει να τονισθεί ότι το 60% αυτών των δαπανών είναι ιδιωτικά κεφάλαια που κινητοποιούνται και επενδύονται χάρις στο ΕΠΒ κι αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του. Η επιτυχία του ΕΠΒ αντανακλάται και στους δείκτες βιομηχανικής παραγωγής ( αύξηση 5,1% Ιανουάριο εώς Ιούλιο 1998 ως προς το ίδιο διάστημα 1997, ενώ με στοιχεία Eurostat η Ελλάδα είναι η 4η χώρα στην Ε.Ε ως προς την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής).

Ειδικότερα, κατά το 1998 :

  • Στο θέμα της Ποιότητας, ενισχύθηκε η δημιουργία, η βελτίωση εργαστηρίων πιστοποίησης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ανατέθηκε και προχωρεί η κατασκευή του Εθνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας στη Θεσσαλονίκη, ρυθμίστηκε νομικά το θέμα της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, συνεχίζεται από τον ΕΛΟΤ η έκδοση προτύπων και το έργο πιστοποίησης και εγκρίνεται, τις προσεχείς μέρες η ενίσχυση επιχειρήσεων για πιστοποίηση κατά ISO 9000. Δημιουργήθηκε επίσης ειδικό πρόγραμμα, ειδική υποδομή και ειδικός αριθμός τηλεφωνικής κλήσης (1720) για προστασία του καταναλωτή σε θέματα ποιότητας.

  • Σε ειδική εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο, η Υπουργός Ανάπτυξης κ. Βάσω Παπανδρέου ανακήρυξε το 1998 σε "Έτος Ποιότητας", τονίζοντας ότι στόχοι της απόφασης αυτής ήταν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η διαμόρφωση και διάχυση της κουλτούρας ποιότητας στην κοινωνία.

  • Ως προς τις Βιομηχανικές Υποδομές, ενεργοποιήθηκε ο πρωτοποριακός νόμος 2545/97 για τις ΒΕΠΕ, εκδόθηκαν οι αναγκαίες ΚΥΑ και ήδη αξιολογούνται οι σχετικές αιτήσεις δημιουργίας ΒΕΠΕ. Παράλληλα, συνεχίστηκε η βελτίωση υφισταμένων βιομηχανικών υποδομών.

  • Εγκρίθηκαν 23 κλαδικά έργα EDI και 49 πρότυπα έργα Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

  • Για την ανασυγκρότηση των φθίνουσων βιομηχανικών περιοχών, συνεχίσθηκε η λειτουργία των 23 Γραφείων Βιομηχανικής Αλλαγής και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 136 επιχειρηματικών σχεδίων ΜΜΕ στις περιοχές αυτές.

  • Εγκρίθηκαν 30 επιχειρηματικά σχέδια του πρώην 23Α, προϋπολογισμού 42,5 δις δρχ.. Έτσι ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων έφτασε συνολικά τα 196 και ο συνολικός προϋπολογισμός τα 360 δις δρχ. ( από τα οποία 126 δις δρχ. είναι δημόσια επιχορήγηση.

  • Εγκρίθηκαν 298 σχέδια ειδικών επενδύσεων (πρώην 23Β) προϋπολογισμού 97 δις δρχ. Έτσι ο συνολικός αριθμός ειδικών επενδύσεων έφτασε τις 666, με συνολικό προϋπολογισμό 248 δις δρχ. ( από τα οποία 99 δις δρχ. είναι δημόσια δαπάνη).

  • Εγκρίθηκαν 130 επενδυτικά έργα σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

  • Για την διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αποφασίστηκε η επιχορήγηση 4 πιλοτικών Εταιρειών Αμοιβαίων Εγγυήσεων, 6 Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών και 23 Πιστωτικών Συνεταιρισμών. Επίσης, ολοκληρώνεται το θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο για το Ταμείο Αντεγγύησης.

  • Εγκρίθηκαν επίσης 419 προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται από φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Αν στα ανωτέρω προστεθούν και οι λοιπές δράσεις του ΕΠΒ που έχουν τεθεί σε εφαρμογή πριν το 1998, αποδεικνύεται ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια ολοκληρωμένη και καινοτόμος προσπάθεια στήριξης της βιομηχανίας και των ΜΜΕ και της δημιουργίας ενός νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα.

Κοινοτική Πρωτοβουλία ΜΜΕ

Για πρώτη φορά αναλήφθηκε μια τέτοιας έκτασης προγραμματισμένη και συντονισμένη προσπάθεια ενίσχυσης των ΜΜΕ. Κατά το 1998 :

  • Στο πλαίσιο 5 προγραμμάτων (Κοινοτική πρωτοβουλία ΜΜΕ, φθίνουσες περιοχές, ΠΕΠ, Τουρισμός, URBAN) υπεγράφησαν 1559 συμβάσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 100 δις δρχ. (εκ των οποίων τα 40 δις δρχ. από την Κοινοτική Πρωτοβουλία ΜΜΕ) , που ήδη υλοποιούνται.

  • Εγκρίθηκαν 27 δίκτυα επιχειρήσεων (292 επιχειρήσεις) συνολικού προϋπολογισμού 15,2 δις δρχ.

  • Προκηρύχθηκαν έργα δημιουργίας Ηλεκτρονικών Κέντρων Εμπορίου (συνολικού προϋπολογισμού 1,8 δις δρχ.).

Οι κύριες κατευθύνσεις της πολιτικής που ακολούθησε στον τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας, όπως εκφράζονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ), είναι οι εξής:

1. Υποστήριξη της συνεργασίας ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων με παραγωγικές μονάδες και ενδιάμεσους φορείς για εκτέλεση μεγάλων έργων σημαντικής εμβέλειας σε τομείς οικονομικού ενδιαφέροντος όπως υλικά, τεχνολογίες πληροφόρησης, τηλεπικοινωνίες, βιοτεχνολογία, περιβάλλον.

2. Προώθηση της μεταφοράς της τεχνολογίας από το εξωτερικό με τα έξης μέτρα:

  • αγορά licenses, τεχνική βοήθεια

  • εκτέλεση επιδεικτικών προγραμμάτων νέας τεχνολογίας

  • δίκτυα μεταφοράς τεχνολογίας

  • κάλυψη επιχειρηματικών κινδύνων από την υιοθέτηση νέας τεχνολογίας

3. Ενίσχυση και υποστήριξη της καινοτομικής ικανότητας των ελληνικών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη δράσεων και δομών που θα οδηγήσουν σε μια ολοκληρωμένη αντιμεώπιση του θέματος της καινοτομίας (κινητοποίηση /ευαισθητοποίηση, τεχνική υποστήριξη και επιμόρφωση, χρηματοδότηση, επίβλεψη κ.λ.π.)

4. Λειτουργία μηχανισμών αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων έργων, όπως:

  • Δίκτυα πληροφόρησης, βάσεις δεδομένων, εκδόσεις και συνέδρια με αντικείμενο τα ερευνητικά αποτελέσματα

  • Γραφεία διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων εγκατεστημένα σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα

  • Κέντρα καινοτομίας, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, επιστημονικά & τεχνολογικά πάρκα, οργανισμοί παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου, τεχνογνωσίας και συμβούλων προς καινοτόμες επιχειρήσεις.

5. Ενίσχυση και αναδιάρθρωση του υπάρχοντος ερευνητικού ιστού της χώρας. Προώθηση της περιφερειακής διάστασης της Ε & Τ πολιτικής.

6. Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.

7. Ενίσχυση της πολιτισμικής αφομοίωσης των νέων τεχνικών επικοινωνίας, πληροφόρησης και έκφρασης, τα οποία παρέχει η τεχνολογική ανάπτυξη. Παράλληλα, στόχος είναι να τονισθεί στο χώρο της εκπαίδευσης, η ζωτική σημασία της πρωτοβουλίας, της ευρηματικότητας και της καινοτομίας.

Το ΕΠΕΤ ΙΙ έχει συνολικό προϋπολογισμό 168 δις δραχμές με δημόσια δαπάνη 126 δις δραχμές.

Η πολιτική που ακολούθησε στον τομέα του Ελληνικού Τουρισμού, συγκροτήθηκε από τις εξής στοχευμένες δράσεις, οι οποίες είχαν και την αποδοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων του κλάδου:

Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα της ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών με την χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού και της βελτίωσης πολυάριθμων τουριστικών εγκαταστάσεων.

Εγκρίθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν τουριστικές επενδύσεις που είχαν σαν στόχο την δημιουργία ειδικής τουριστικής υποδομής όπως: συνεδριακά κέντρα, μαρίνες, γήπεδα γκολφ, κέντρα θαλασσιοθεραπείας, Π.Ο.Τ.Α κλπ. Οι επενδύσεις αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό του Ελληνικού Τουρισμού με νέες δραστηριότητες αναψυχής και τον απεγκλωβισμό του, από το παραδοσιακό μοντέλο του "ήλιος και θάλασσα".

Η αξιοποίηση της περιουσίας του ΕΟΤ αποτέλεσε βασική προτεραιότητα της πολιτικής που ακολούθησε στον τομέα τουρισμού. Η περιουσία του ΕΟΤ ανέρχεται σε εκατοντάδες δις δραχμών: Ξενία, μαρίνες, τουριστικά περίπτερα, καζίνο, πλαζ, μεγάλες εδαφικές εκτάσεις στις πιο όμορφες περιοχές της χώρας μας αποτελούν μέρος της περιουσίας του ελληνικού τουρισμού, που η αξιοποίησή του θα βοήθαγε όχι μόνο τα οικονομικά του ΕΟΤ αλλά και τον ίδιο τον Ελληνικό Τουρισμό.

Ιδρύθηκε έτσι ανώνυμη εξειδικευμένη εταιρεία, θυγατρική του ΕΟΤ η οποία ανέλαβε την διοίκηση διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του ΕΟΤ.

Συστάθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού το οποίο είχε σαν σκοπό να βοηθήσει την πολιτεία στην χάραξη της εθνικής τουριστικής πολιτικής. Στο Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού συμμετέχουν όλοι οι φορείς του κλάδου και προσωπικότητες της χώρας.

Λειτούργησε συστηματικά το Διυπουργικό Συντονιστικό Όργανο με σημαντικά αποτελέσματα για τον Ελληνικό Τουρισμό που είχαν σχέση με τις αρμοδιότητες άλλων υπουργείων και φορέων.

Ιδρύθηκε ανώνυμη εταιρεία η οποία και σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, ανέλαβε να δώσει μια νέα διάσταση στο Φεστιβάλ Αθηνών επεκτείνοντας τα καλλιτεχνικά και γεωγραφικά του όρια.

Η πολιτική που ακολούθησε στον τομέα του τουρισμού το '96, '97 και '98 με συγκεκριμένα μέτρα και παρεμβάσεις έδωσε ένα σαφές μήνυμα στις διεθνείς αγορές με αποτέλεσμα η αύξηση των αφίξεων ξένων τουριστών αλλά και των εσόδων να ήταν θεαματική.

Η προστασία του καταναλωτή βελτιώθηκε μέσα από το πιλοτικό πρόγραμμα δημιουργίας ενός διαδημοτικού δικτύου ενημέρωσης των καταναλωτών με την ίδρυση Γραφείων Καταναλωτών σε 33 Δήμους της χώρας, που ανακοίνωσε στις 28 Φεβρουαρίου 1997, η Υπουργός Ανάπτυξης κ. Βάσω Παπανδρέου. Η χρηματοδότηση του προγράμματος προέρχεται από την Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ανέρχεται σε 174.499.000 δρχ. Φορέας υλοποίησής του, είναι το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Στόχος είναι, σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ, η εφαρμογή του προγράμματος να επεκταθεί σε όλες τις πρωτεύουσες τον νομών της χώρας.

Στις σημαντικές αποφάσεις που πήρε η κ. Βάσω Παπανδρέου ως Υπουργός Ανάπτυξης, περιλαμβάνεται και η μείωση κατά 7% του τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας (Γ21) που εξυπηρετεί το σύνολο των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων και καταστημάτων, των σχολείων, των κοινοχρήστων των πολυκατοικιών και όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων μικρής και μεσαίας κλίμακας. Το μέτρο εφαρμόστηκε άμεσα για τις καταναλώσεις που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 1996 και αφορά πάνω από 1.000.000 καταναλωτές της ΔΕΗ.