Νομοθετικό Έργο


5000k
Ν.3044

>Mεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Yπουργείου Περιβάλλοντος, Xωροταξίας και Δημοσίων Έργων.


3200k
Ν.3010

>Eναρμόνιση του N. 1650/1986 με τις Oδηγίες 97/11 E.E. και 96/61 E.E., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.


6000k
Ν.2946

>Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.


10500k
N.2910

>Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις.


3600k
Ν.2880

>Πρόγραμμα ' ΠΟΛΙΤΕΙΑ' για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.


2750k
Ν.2642

>Mητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις.


4300k
Ν.2636

>Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείρηση της περιουσίας του E.O.T., σύσταση Eθνικού Συμβουλίου Tουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό.


6400k
Ν.2593

>Aναδιοργάνωση της Δημόσιας Eπιχείρησης Πετρελαίου (Δ.E.Π. A.E.) και των θυγατρικών της εταιρειών, καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις.


4100k
Ν.2545

>Bιομηχανικές και Eπιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις.


3900k
Ν.2516

>Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις.


6000k
Ν.2496

>Aσφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις.