ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Βουλή

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΩΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 30.11.2004 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κατάφορη παραβίαση των διατάξεων του Ν 2839/2000, που προβλέπουν την υποχρεωτική συμμετοχή κάθε φύλου τουλάχιστον κατά το 1/3 των μελών που διορίζονται ή υποδεικνύονται από το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους Ο.Τ.Α, στα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., καταγγέλλουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Βάσω Παπανδρέου, Ροδούλα Ζήση, Αντωνία Αντωνίου, Συλβάνα Ράπτη, Ευαγγελία Σχοιναράκη-Ηλιάκη, Ελπίδα Τσουρή, Κωνσταντίνος Καϊσερλης, Γεώργιος Ντόλιος, Νικόλαος Σαλαγιάννης, Εμμανουήλ Σκουλάκης και Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος, με επερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή προς τους υπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εμπορικής Ναυτιλίας, και Τουρισμού. Σύμφωνα με την επερώτηση : • Το ΥΠΕΣΔΔΑ δεν έχει δώσει τις αναγκαίες οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης, και δεν έχει διασφαλίσει την εφαρμογή της. • Η κυβέρνηση της Ν.Δ. αντιμετωπίζει αρνητικά τα μέτρα που λήφθηκαν από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υπέρ των γυναικών, αν και η εφαρμογή των μέτρων αυτών προβλέπεται: -από το αναθεωρημένο Σύνταγμα (άρθρο 116 παρ. 2) -από τη Σύμβαση για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών που υιοθετήθηκε από τη Γ.Σ. των Ηνωμένων Εθνών (Ν. 1342/1283) -από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 3 της Συνθήκης του Άμστερνταμ). • Η Κυβέρνηση παραβιάζει ενσυνειδήτως την αρχή της νομιμότητας, αφού δεν εφαρμόζει το άρθρο 6 του Ν. 2839/2000. Πρέπει να σημειωθεί ότι με ερώτηση που είχε κατατεθεί στη Βουλή στις 20 Ιουλίου 2004 είχε ζητηθεί ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή από την Κυβέρνηση του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000. Στη σχετική απάντηση του ο υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Ανδρεουλάκος, παρείχε τη «διαβεβαίωση» ότι αφ΄ενός μεν η κυβέρνηση έχει προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την διασφάλιση της εκπροσώπησης και των δύο φύλων στα συλλογικά όργανα της διοίκησης, και ότι ερευνά το θέμα και θα κινήσει τις διαδικασίες ανασύνθεσης των οργάνων αν διαπιστωθεί ότι η διάταξη δεν εφαρμόζεται. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που κατέθεσαν τα υπουργεία, στα οποία απευθύνθηκε η αίτηση κατάθεσης εγγράφων, η σχετική διάταξη του Ν. 2839/2000 παραβιάζεται κατάφωρα κατά την συγκρότηση των νέων συλλογικών οργάνων από την Κυβέρνηση της Ν.Δ. αφού: • Τα Υπουργεία δεν κατέθεσαν όπως όφειλαν πλήρη στοιχεία με τις συνθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και Συμβουλίων Διοίκησης των νομικών προσώπων. • Το κατ΄εξοχήν αρμόδιο για την εφαρμογή του θεσμού, Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης δεν έχει ακόμη αποστείλει στοιχεία για την εφαρμογή της διάταξης στους ΟΤΑ, αλλά και τα υπόλοιπα υπόχρεα Υπουργεία, αρκέστηκαν στην αποσπασματική, πρόχειρη και επιλεκτική διαβίβαση ανεπεξεργάστων κυρίως στοιχείων, με τρόπο που καταδεικνύει περιφρόνηση της συνταγματικής υποχρέωσής τους, όχι μόνον να ανέχονται, αλλά να υποβοηθούν τον έλεγχο που τους ασκείται στα πλαίσια του Συντάγματος, από την αντιπολίτευση. Στην επερώτηση σημειώνεται επίσης ότι με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή προκύπτει ότι η διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 παραβιάζεται από τα Υπουργεία: Εμπορικής Ναυτιλίας (ΟΛΠ – ΟΡΘ), Μεταφορών (ΟΣΕ, ΟΑΣΑ, ΗΣΑΠ), Ανάπτυξης (ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΒΕΤΑΜ, ΕΚΕΠΥ Α.Ε., ΕΤΑΤ Α.Ε., ΕΔΕΤ Α.Ε., ΚΑΠΕ, ΕΛΠΕ Α.Ε., ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΠΑ Α.Ε., ΙΓΜΕ, Διαχειριστής Ελλ. Συστ. Μεταφ. Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., Οργ. Κεντρ. Αγοράς Αθηνών, Κεντρ. Αγορά Θεσσαλονίκης, ΕΦΕΤ, ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ, ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ), Οικονομίας & Οικονομικών (Παρατηρητήριο για την Κοινωνία και την Πληροφορία, ΜΟΔ, Α.Ε., ΣΕΥΥΟ, ΟΔΔΥ Α.Ε., ΕΑΒ Α.Ε., ΑΕΔΙΚ. Α.Ε., ΔΕΚΑ Α.Ε. ) ενώ δεν απέστειλε στοιχεία για άλλα νομικά πρόσωπα π.χ. για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, Τουρισμού (ΕΤΑ Α.Ε.), Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο δεν απέστειλε καθόλου στοιχεία για τα ΠεΣΥΠ της χώρας, ενώ για τα Συμβούλια Διοίκησης των Νοσοκομείων διαβίβασε με τέτοιο τρόπο τα στοιχεία, ώστε να είναι αδύνατος ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Από τα διαβιβασθέντα στοιχεία επίσης, προκύπτει αφενός μεν ότι τα Υπουργεία αγνοούν τις συνέπειες ως προς τη νομιμότητα των πράξεων των οργάνων διοίκησης που έχουν συγκροτηθεί κατά παράβαση του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000, αφετέρου ότι εφαρμόζουν τη διάταξη όπου νομίζουν και όπως νομίζουν. Με βάση αυτά τα δεδομένα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επερωτούν τον υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: • Ποια είναι η πολιτική της Κυβέρνησής του για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας ανδρών και γυναικών και την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, σε βάρος των γυναικών; • Το θετικό μέτρο για τη συμμετοχή των γυναικών στα συλλογικά όργανα διοίκησης, του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, που λήφθηκε από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, θα αναιρεθεί από την κυβέρνηση της Ν.Δ.; Αν όχι, ποια ουσιαστικά μέτρα σκοπεύει να λάβει άμεσα ώστε το άρθρο 6 του Ν. 2839/2000 να εφαρμόζεται από τους Υπουργούς της κυβέρνησής του σύμφωνα με το περιεχόμενο της διατάξεως και τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε; • Πότε θα ανασυγκροτηθούν τα συλλογικά όργανα διοίκησης των φορέων που προαναφέρθηκαν ώστε η σύνθεσή τους να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν. 2839/2000;