Πρόταση του ΠΑΣΟΚ για διάλογο για τα θέματα άμυνας και ασφάλειας της χώρας μας (15 ΜΕΤΡΑ)

Θέματα Άμυνας

Σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας, η Ελλάδα καλείται να επιτύχει πολλούς στόχους ταυτόχρονα. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τους κινδύνους ασφάλειας στο εγγύς και ευρύτερο γεωστρατηγικό περιβάλλον και κυρίως την απειλή κατά της χώρας μας εξ ανατολών, αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας μας στην Ε.Ε. και στους οργανισμούς συλλογικής ασφάλειας, απαιτείται συγκροτημένη εξωτερική πολιτική ενεργής διπλωματίας και αποτελεσματικές ένοπλες δυνάμεις.

Πέραν της νέας οργάνωσης, δομής και διάταξης δυνάμεων, στις βασικές πολιτικές μας επιλογές εντάσσονται: ο ορθολογικός σχεδιασμός και προγραμματισμός με διαφανείς διαδικασίες στη διαχείριση των πόρων για την άμυνα και τις προμήθειες των Ε.Δ., η ενίσχυση της διακλαδικότητας σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο καθώς και η εφαρμογή στην πράξη αρχών και κανόνων αξιοκρατίας σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Οι Δεσμεύσεις μας (15 μέτρα):

Προσανατολισμός των Ενόπλων Δυνάμεων στις περιοχές αμέσου επιχειρησιακού ενδιαφέροντος, μέσω νέας δομής.

Μείωση μονάδων και επιτελείων που δεν χρειάζονται.

Σύνδεση της εξέλιξης των στελεχών με την απόδοσή τους – σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης.

Αναδιοργάνωση του συστήματος εκπαίδευσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εξορθολογισμός συστήματος φύλαξης στρατοπέδων-μείωση υπηρεσιών προσωπικού φύλαξης.

Μέτρα για τη θητεία ευπαθών κοινωνικών ομάδων στρατευσίμων.

Συγκέντρωση μονάδων-πολυδύναμα στρατόπεδα.

Επιτάχυνση ρυθμού κατασκευής κατοικιών για τα μόνιμα στελέχη όλων των βαθμών.

Αναβάθμιση και αξιοποίηση πολιτικού προσωπικού.

Εξορθολογισμός των αμυντικών δαπανών - Αναθεώρηση του συστήματος των προμηθειών με διαγωνιστικές διαδικασίες, κοστολόγηση και δοκιμές πεδίου.

Μείωση λειτουργικών δαπανών (πλην αποδοχών) και αύξηση δαπανών για υποδομές.

Εκσυγχρονισμός της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας, ενημέρωση βιομηχανιών για προθέσεις ενόπλων δυνάμεων και ενοποίηση γραμμών παραγωγής.

Επανεξέταση θεσμού αντισταθμιστικών ωφελημάτων (Α.Ω.).

Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), για να καλυφθεί τουλάχιστον το 20% στη τελική χρήση ενέργειας στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι το 2020.

Δημιουργία ειδικών μονάδων μηχανικού, εξοπλισμένων και στελεχωμένων κατάλληλα, με μέσα και προσωπικό, για την αντιμετώπιση καταστάσεων που προέρχονται από φυσικές καταστροφές.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο του Προγμάμματος για την Άμυνα