Δικαιώματα του Πολίτη

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
http://www.ntua.gr/weather
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ:
http://www.ekpizo.org.gr
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης:
http://www.elot.gr
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων:
http://www.gge.gr
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής:
http://www.euro-ombudsman.eu.int
Ινστιτούτο Καταναλωτών:
http://www.kepka.org
Γενική Γραμματεία Εμπορίου:
http://www.gge.gr